Đề Tài: Khai Thị

Người Xuất Tục

Tiếng sấm sét không thể bịt nhỏ lại để hòa với tiếng chuông khánh. Mặt trời mặt trăng không thể uốn cong để soi sáng ngõ hẻm, hang cùng. Sông to không thể thu bờ để vừa ý kẻ muốn lội qua. Núi cao không thể đè thấp để người dễ leo.

Cũng như vậy, thượng nhân không chịu khuất khúc để hòa đồng với thế tục.

*****

Người cao thượng không tham cầu danh lợi để khỏi phải quỵ lụy người.

Người xuất gia nên nghèo khó để dễ tu hành hơn và chóng đắc đạo hơn.

Khai Thị | Phản hồi

Khó Được Yết Kiến

Tô Tần, một vị hiền sĩ đời xưa, qua nước Sở chầu chực ba ngày mới yết kiến được vua Sở.

Gặp được nhà vua thì trình bày câu chuyện xong liền xin cáo biệt.

Vua Sở nói: “Trẫm nghe nói tiên sinh là một vị hiền sĩ. Nay không quản xa xôi đến đây, tại sao lại vội đi về?”

Tô Tần đáp: “Tôi xem nước Sở ta ăn đắt hơn ngọc, củi thổi đắt hơn quế, quan khó trông thấy hơn ma, được yết kiến vua khó như thấy trời. Tại sao nhà vua lại muốn tôi ở lại ăn ngọc, đốt quế, nhờ ma và thấy trời?”

Khai Thị | Phản hồi

Gia Tài Cho Con Cháu

Bàng Công là người hiền bên Trung Quốc đời Hán. Tính tình điềm đạm và ít thích đến nơi thành thị. Hai vợ chồng chăm làm ăn và đối đãi nhau như khách.

Một hôm, một vị quan bạn đến thăm thì Bàng Công đang cày ruộng, bỏ công việc lên bờ nói chuyện còn vợ con tiếp tục làm việc dưới đồng.

Quan bạn nói: “Tiên sinh tại sao khổ thân cày quốc như thế? Sao chẳng chịu làm quan kiếm chút lộc mà để lại cho con cháu?”

Khai Thị | Phản hồi

Thầy Dạy Lão Tử

Thường Tung bệnh nặng.

Lão Tử đến thăm, hỏi: “Lần này chắc thầy khó mà qua khỏi cái nạn này. Sư phụ có muốn trăn trối gì cho chúng con không?”

Thường Tung nói: “Qua chỗ quê hương xưa thì phải xuống xe.”

Lão Tử: “Nghĩa là không được quên cội nguồn chăng?”

Thường Tung bảo: “Ừ, phải đấy. Qua chỗ cây cao thì bước lẹ.”

Lão Tử: “Vậy là phải kính bậc cao niên?”

Thường Tung: “Phải!” Rồi há miệng cho Lão Tử coi và hỏi: “Lưỡi ta còn không?”

Lão Tử thưa: “Còn.”

Khai Thị | Phản hồi

Thuật Xem Tướng

Đời xưa có người xem tướng rất nổi tiếng vì nói câu nào trúng câu nấy.

Nhà vua triệu đến hỏi: “Ngươi dùng thuật gì mà xem tướng hay thế?”

Hắn tâu: “Thần không có thuật gì cả. Chỉ xem bạn người thì biết được người hay hoặc dở.

Khi xem thường dân mà thấy chơi với những người bạn hiếu, lễ phép, chân thật, cẩn thận và biết giữ phép nước thì biết ông ta hay, thân tất một ngày vẻ vang, nhà tất một ngày thịnh vượng.

Khai Thị | Phản hồi

Đại Trượng Phu

Có người hỏi Mạnh Tử: “Chương Nghi nổi giận đi du thuyết, chư hầu khiếp sợ, ngồi yên nên thiên hạ không chiến tranh. Vậy là đại trượng phu hay không?”

Mạnh Tử đáp: “Không thể liệt vào hàng đại trượng phu. A dua, xiểm nịnh các vua quan để được quyền thế. Hành động như đàn bà nhỏ mọn, phục tòng. Đại trượng phu đâu có như thế!

Bực đại trượng phu tâm địa công bình, hành động thận trọng, công việc chính đáng, không tham giàu sang, không sợ uy quyền. Đắc chí thì đem tài thi thố cho thiên hạ được nhờ; bất đắc chí thì một mình vui vẻ trau dồi cái hay của mình.”

Khai Thị | Phản hồi

Thiện và Ác

Phật tính vốn không thiện cũng không ác, vì vậy không nên thích cũng không nên ghét.

Ưa thiện, ghét ác là thói của phàm phu, mà không biết là đang tạo phiền não cho chính mình.

Bỏ thiện, theo ác là tự làm mình nhiễm ô, khiến bản thân càng ngày càng kém cỏi, vì thường bị tham dục làm mù quáng.

Đổi ác, làm thiện mới gọi là công phu tu hành, vì đã nếm mùi vị cay đắng của cái ác nên phát tâm muốn tu.

Khai Thị | Phản hồi

Tình Yêu Theo Đạo Phật

Phàm phu yêu theo ba phương diện:

  1. Sinh lý: Khi yêu thì tim thổn thức, thích cảm giác êm ái khi gần gũi người thân yêu.
  2. Tình cảm: Chúng ta chấp trước vào những cảm xúc lưu luyến khi ở cạnh người thương.
  3. Trí thức: theo lý trí thì tình yêu cũng có thể đem lại sự an toàn và nhiều lợi ích vật chất.

Tình yêu muốn lâu dài thì cần có sự thăng bằng giữa ba khía cạnh trên.

Ngược lại, người Phật tử có hiểu biết thường chú trọng những phương diện tâm linh như sau:

Khai Thị | Phản hồi

Bị Thấy Chỗ yếu

Đời xưa bên Trung quốc có một thầy tướng số kỳ tài tên là Quí Hàm, đoán được sinh tử tồn vong, họa phúc; biết được việc sẽ xảy ra năm nào, tháng nào, tuần nào, ngày nào như thần.

Vì thế, dân chúng thấy ông ta đều sợ bỏ chạy hết.

Liệt tử đến thăm ông, rất phục và về báo với  thầy là Hồ tử: “Trước đây, con nghĩ rằng đạo của thầy cực thâm, bây giờ mới gặp pháp còn cao thâm hơn nữa.”

Khai Thị | Phản hồi

Quí Trọng Lời Khuyên

Nhà vua đi thuyền chơi. Bá quan văn võ hầu đầy đủ.
Vua hỏi: “LD bị ta giam lỏng từ lâu. Con của y trốn chạy ra khỏi nước. Có ai biết giờ ở đâu không?”
Mọi người đều yên lặng, không một ai lên tiếng.
Người lái đò bỏ chèo, chắp tay thưa: “Tại sao Bệ hạ hỏi?”
Vua nói: “Ta chiếm nước của nó, giam đã lâu. Nhưng bây giờ giới trẻ đã lớn. Ắt đang kiếm cách phục thù.”
Lái đò thưa: “Nếu nhà vua khéo sửa sang chính sách, được lòng quan, thuận lòng dân thì con cái nhà ấy mà làm gì được? Ngược lại, nếu không khéo léo chỉnh đốn chính sách, trong mất lòng quan, ngoài trái lòng dân thì ngay trong thuyền này ai cũng là con cuả LD cả!”
Vua khen: “Ngươi nói phải lắm!”

Khai Thị | Phản hồi