Lớp Thiền Cửu Định

Bạn muốn học cách đối phó và giảm bớt căng thẳng của cuộc sống không?
Thiền sư Vĩnh Hóa đã tu theo dòng Lâm Tế vào Qui Ngưỡng gần 20 năm, sẽ truyền dạy những bí mật về Thiền Tông Đại Thừa.  Mời bạn tham dự lớp thiền với chúng tôi vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần tử 9:00 sáng.