2017 – Phật Thất Mùa Hè

Phật Thất mùa Hè 2017
Từ 1:00pm ngày 03 tháng 6 đến 11:00am ngày 10 tháng 6

Pháp chủ: Thích Vĩnh Hoá

4:00 - 500Công phu khuya
5:00 - 6:00Thiền
6:00 - 7:00Điểm tâm
7:00 - 8:00Tự tu
8:00 - 8:30Cúng hương
Tán A Di Đà Phật
Tụng Kinh A Di Đà
8:30 - 10:00Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niêm
Mặc niệm
10:10 - 12:00Cúng ngọ
Dùng trai
12:30 - 13:00Lạy Phật
13:00 - 16:40Tán A Di Đà
Tụng Kinh A Di Đà
Niệm Phật
16:40 -16:50Cầu siêu
17:00 - 18:00Dùng chiều
18:00 - 19:00Công phu tối
19:10 - 21:10Khai Thị
21:10 - 21:20Phát nguyện vãng sanh
Hồi hướng công đức