2017 – Phật Thất mùa Đông

Phật Thất mùa Đông 2017
Từ 12PM ngày 16 tháng 12 – 2017 đến 12PM ngày 23 tháng 12 – 2017

Pháp chủ: Thích Vĩnh Hoá

04:00 – 05:00Công phu khuya
05:00 – 06:00Thiền
06:00 – 07:00Điểm tâm
07:00 – 08:00Tự tu
08:00 – 08:30Tụng Kinh A Di Đà
Tán A Di Đà
08:30 – 10:00Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niệm
Mặc niệm
10:10 – 12:00Cúng ngọ
Cầu an
Cúng quá đường
Dùng trưa
12:30 – 13:00Lạy Phật
13:00 – 16:40Tụng Kinh A Di Đà
Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niệm
16:40 – 17:00Cầu siêu
17:00 – 18:00Dùng chiều
18:00 – 19:00Công phu tối
19:10 – 21:10Khai thị
21:10 – 21:20Hồi hướng công đức