Tinh Thần Từ thiện Phật Giáo

Từ thiện theo tinh thần Phật giáo gồm có:

  1. Bố thí
  2. Rộng lượng
  3. Tâm bình đẳng
  4. Đạo đức

Trước tiên, có ba loại bố thí:

  1. Bố thí tiền tài: Tức là cho ngoại vật như của cải, vàng bạc, hoặc ngay cả thân thể.  Làm thế thì giúp kẻ khác có đầy đủ các thứ cần thiết cho cuộc sống vật chất.
  2. Bố thí Pháp: Tức là giảng Chân lý cho người nghe khiến họ hiểu.  Mục tiêu là giúp phát triển huệ mạng.
  3. Bố thí Vô úy: Tìm mọi cách để giúp giải tỏa các lo âu và sợ sệt.  Như thế có thể giúp phát triển lòng tin và hồi phục phẩm cách.

Bố thí rất cần thiết để tích trữ phước báu khiến chúng ta bỏ tánh tham lam, bỏn sẻn và rốt cuộc khai mở trí huệ.

Rộng lượng tức là cho nhiều và thường xuyên.  Xin tìm đọc bài khai thị về rộng lượng.  Có rộng lượng thì càng dễ xả bỏ.  Rộng lượng còn có nghĩa là không chấp vào lỗi của người và sẳn sàng tha thứ.

Bình đẳng là không có tâm phân biệt.  Chúng ta không kén chọn giữa bạn và thù, gần và xa, thiện và ác, trắng và đen v.v…  Chúng ta nên làm việc từ thiện với tâm không tính toán.  Như vậy sẽ không tạo ra sự ganh tỵ nơi những người nhận bố thí đồng thời sẽ giảm tập khí của bản ngã thường muốn được làm chủ.

Đạo đức cũng là giới luật: không làm việc ác và chỉ làm chuyện tốt.  Đây là cơ bản của tất cả công việc từ thiện.  Chung qui, từ thiện là để gầy dựng chứ không phải để phá hại, vô ngã chứ không phải muốn làm trung tâm của vũ trụ.

Rốt cuộc, chúng ta nên làm việc từ thiện cho đến khi nào “tam luân thể không”:

1)      Người bố thí: Không còn có ai đang cho.  Chúng ta không còn chấp trước bố thí.
2)      Kẻ nhận bố thí: Không có người nhận của bố thí.  Chúng ta không còn chấp đối tượng được bố thí.
3)      Của bố thí: Không có gì đã cho đi.  Chúng ta xả bỏ vật sở hữu.

Lúc ấy thì hoàn thành pháp từ thiện.  Đấy là giải thoát.  Đó là chân hạnh phúc.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded