Xin truyền Thủ Nhãn

Vấn

Kính Bạch Thầy, con đã đọc được quyển sách giảng giải về chú Đại Bi của Hòa Thượng Tuyên Hóa, con rất tha thiết được tu học 42 thủ nhãn ấn pháp của chú Đại Bi, kính bạch Thầy mong Thầy giúp đỡ cho con.

HS

Đáp: 

Rất tiếc thầy không thể truyền Pháp môn Thủ Nhãn này. Có một vài người có thể truyền nhưng thầy lại không thể tiết lộ danh hiệu của họ. Theo thầy hiểu thì họ phụ trách truyền pháp môn này cho thế hệ đời sau.

Quí vị cần rất nhiều phước đức mới được thọ truyền Thủ Nhãn.

Con có thể tự làm mình trở thành “Pháp Khí” (Người xứng đáng được thọ truyền Pháp) bằng những cách sau:

  1. Trì Chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày.
  2. Phát tâm cúng dường và tu các Pháp Đại Thừa.
  3. Nguyện phục vụ cho Đại Thừa.
  4. Làm Hộ Pháp: tận lực giúp đở những người tu các Pháp Đại Thừa, nhất là những người tu luyện Thủ Nhãn v.v…

Khi đủ phước đức thì Pháp đó sẽ đến tìm con.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded