Chánh pháp ở đâu?

Vấn

[Bàn về pháp của một vị Hòa Thượng khác]
Đúng như ý thầy,Đại Thừa & Nguyên Thủy đi 2 con đường # đệ tử chúng con phải làm sao đây Thầy ? đâu là chánh Pháp của Thích Ca ?

QV

Đáp:

Con lầm rồi. Đại Thừa và Tiểu Thừa chỉ là một. Chỉ có những vị thầy và người tu hành chưa hiểu nên mới thấy là hai đường khác nhau.

Vậy những người Phật tử chưa hiểu nên làm gì đây?

Câu hỏi hay nên thầy sẽ nói nhiều hơn thường lệ.

  1. Con nên phát tâm tìm tu Đại Thừa. Nguyên Thủy còn được gọi là Bán Tự giáo, có nghĩa là chưa toàn bộ. Nay đã biết thì nên tìm học một cách thấu đáo lời giáo huấn của đức Thế Tôn. Đây gọi là pháp liễu nghĩa Đại Thừa.
  2. Chỉ những người thiếu phước mới cảm thấy thỏa mãn mà không cần tiến tới xa hơn nữa.
  3. Vì vậy con không nên lầm lỗi như họ. Ngược lại, nên tìm cách trồng phước báu với Đại Thừa và tận lực tạo duyên lành.
  4. Đồng thời, con cần tìm thiện tri thức. Nói cách khác, con phải ra sức tìm lọc thầy giỏi mà đến thỉnh giáo. Có thành tâm tầm sư thì khi gặp thầy giỏi họ mới chịu dạy con.
  5. Khi con có đủ công đức với Chánh Pháp Đại Thừa thì con sẽ gặp được thiện tri thức.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded