Thắc mắc về ngũ uẩn vô ngã

Vấn

Kính bạch thầy, con có 3 thắc mắc kính mong thầy hoan hỷ mà khai sáng trí tuệ cho con!
1/ Con được biết là con người được tạo thành từ Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Sắc tức là thân thể, còn Thọ Tưởng Hành Thức là thuộc về Tâm, vậy thân tâm con người là do duyên hợp mà thành, duyên đó là Ngũ Uẩn, và nó chịu sự chi phối của luật Vô thường mà hoại diệt theo thời gian,tức là khi duyên hết, Ngũ Uẩn tan rã, không còn gì. Điều con muốn hỏi ở đây là: Nếu Thân và Tâm con người là do duyên hợp, vậy nghĩa là nó không thật có, chỉ là giả tạm mà thôi, mà đã là giả tạm thì không thể nói cái Tâm đó là của chính mình được, vì Tâm đó là do duyên mà có, vì duyên mà khởi lên Tâm tham, vì duyên mà khởi lên Tâm sân, vì duyên mà khởi lên Tâm si v.v… Vậy lúc bình thường thì gọi đó là Tâm gì? Hay là không có Tâm? Hay là còn có 1 Chân Tâm tiềm ẩn bên trong mà đang bị che lấp bởi tấm màng Vô minh?? Và cái Tâm mà mọi người đang tu hành và sử dụng trong đời sống này là Tâm gì?? Là Tâm Vô thường hay Tâm Thường còn?? Con thật rối rắm,kính mong thầy giải đáp giúp con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!
2/ Khi con người chết đi, nghĩa là thân tâm bị hoại diệt, ngũ uẩn tan rã, không còn gì cả, vậy thì cái gọi là Linh hồn là gì? Con nghe các thầy nói người chết thì thần thức xuất khỏi cơ thể, dân gian gọi là hồn ma, thế thì thần thức này thuộc Uẩn nào trong 5 Uẩn kia? Sắc Uẩn thì đã hoại diệt, trở về với Tứ Đại, còn 4 Uẩn kia là linh hồn hay sao? 4 Uẩn không bị hoại diệt hay sao?? Lẽ nào khi người đã chết, còn có Uẩn nào tồn tại hay sao?
3/ Thưa thầy,Vô Ngã thật sự là thế nào? Không có cái Ta hay là không phải là Ta?
- Nếu nói không có cái Ta (1 số quý thầy nói cái Ta chính là chỉ Ngũ Uẩn) thì cũng nói không có Ngũ Uẩn, vậy nếu đã không có thì những việc hằng ngày thiện ác do ai làm? Các phật tử tu tập nếu nói Vô ngã, nghĩa là không có Ngũ Uẩn, vậy ai ngồi Thiền? Cái gì đang ngồi Thiền?
- Nếu nói không phải là Ta, tức là Ngũ Uẩn chẳng phải là Ta, là của Ta, vậy thì cái gì mới là của Ta? Và cái Ta đó là gì? Cái gì chi phối Ngũ Uẩn làm việc Thiện Ác?
4/ Đó là những thắc mắc của con, kính mong thầy hoan hỷ giúp con trên con đường tu tập.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!

TNG

Đáp: 

Thầy đã bỏ mấy năm giảng về những quan niệm này. Con cũng có thể lên mạng của www.TinhDoDaiThua.org mà tìm đọc hoặc nghe. Nay chỉ xin vắn tắt trả lời mà thôi:

  1. Tâm mà con dùng để hỏi thầy và để làm việc là tâm hư giả của ngũ uẩn.
  2. Sau khi chết, thức uẩn của đa số mọi chúng sinh được dời qua tạm thời làm thân quỉ trong lúc chờ đợi được thân mới.
  3. Vô ngã tức là đệ thất thức đã ngừng hoạt động.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded