Luyện Quán Âm với đại chúng

Vấn

Kính bạch Thầy,
Con xin Thầy chỉ dạy:
Thầy dạy pháp tu “Phản Văn Văn Tự Tánh”, mình chỉ lắng nghe âm thanh niệm Phật trì chú của chính mình, và loại bỏ những âm thanh khác.  Nếu tu chung với đại chúng cùng niệm Phật hoặc trì chú, thì có cần loại bỏ tiếng niệm Phật trì chú của bạn đồng tu hay không?
Con cảm ơn Thầy,
A Di Đà Phật

NQ

Đáp: 

Khi tụng niệm chung với người khác, con nên bắt đầu bằng chú ý và theo nhịp và độ cao thấp của giọng của đại chúng. Rồi con chú tâm nghe âm thanh của sự tụng niệm của chính mình mà bỏ tất cả các âm thanh khác (gồm có cả âm thanh của đại chúng): chỉ chú tâm nghe từng âm thanh của mỗi chữ của chính mình niệm.

Như thế thì con tự động ăn khớp với đại chúng. Dần dà thì sẽ có thể chú tâm đến âm thanh của chính mình thôi mà nhập định.

Cứ làm như thế và để tự nhiên mà thành tựu công phu Phản Văn Văn Tự Tính.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded