Chánh Kiến

Một sứ giả đến viếng nhà vua chúc rằng: “Chúc Bệ Hạ sống lâu”.
Vua nói: “Đừng chúc thế!”
Sứ giả: “Xin chúc Bệ Hạ giàu có.”
Vua nói: “Đừng chúc thế!”
Sứ giả lại nói: “Chúc Bệ Hạ lắm con trai?”
Vua nói: “Đừng chúc thế!”
Sứ giả lấy làm lạ mà hỏi: “Sống lâu, giàu có, nhiều con: ai ai cũng muốn mà tại sao nhà lại không muốn?”
Nhà vua đáp: “Nhiều con trai thì lo sợ nhiều. Giàu thì công việc nhiều. Sông lâu thì nhục nhã nhiều. Ba điều đó không tạo cái hay cho trẩm nên ta từ chối.”

* * * * *
Nhà vua này thật có trí huệ thâm sâu. Ngài biết không tham lam nên ít bị dục vọng dày vò. Vua dụ các bậc Thanh Văn Nhi Thừa đã có trí huệ xuất thế.

* * * * *
Sứ giả bèn khuyên: “Nhà vua nghĩ như thế thật là bậc quân tử.
Nhưng trời sinh ra người thì mỗi người nên làm một việc. Nếu nhiều con trai thì cho mỗi đứa làm một việc, thì có lo sợ gì? Giàu có mà biết đem của chia với người thì còng công việc gì? Ăn uống chừng mực, thức ngủ có tiệt độ, lòng luôn tự tại: thiên hạ hay thì ta cùng hay, thiên hạ dở thì ta làm cho hay; trăm tuổi nhắm mắt về với Phật, một đời không sợ tai họa thì còn nhục nhã thế nào được?”
Nói xong sứ giả bỏ ra về. Nhà vua sai sứ giả của chính mình qua đáp lễ và làm thân với nước đó.

* * * * *
Lời khuyên của sứ giả tượng trưng cho tinh thần xả thân cứu độ đại chúng sau khi đã chặt bỏ lòng tham sân si của các vị Bồ Tát.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded