Không Ai Chứng Vô Sanh

Vấn

Thưa thầy Vĩnh Hóa,

Tôi đã thực hành thiền Zen từ lâu rồi. Tôi từng nghĩ rằng Zen hiện đại và đời xưa chỉ là một. Nhưng có lẽ là tôi lầm. Gần đây tôi nói chuyện với một vị thầy, ông ta nói rằng đa số người tu Zen và Phật giáo không phải là để đạt cái tối cao hoặc vô sanh. Giỏi lắm chỉ là đạt được giác thức bén nhậy hoặc đến trình độ ý thức. Ý thầy ra sao?

SB

Đáp: 

Rất tiếc là tôi rất dốt nên không thể trả lời cho ông được.

Ân sư dạy tôi là phải hồi quang phản chiếu thay vì nhìn người. Ai mà đạt được cảnh giới cao như của Vô Sanh thì tôi cũng mừng cho họ. Tôi chỉ lo tu hành để tiến bộ và giúp đệ tử tiến bộ mà thôi.

Gần mười năm qua, từ khi bắt đầu thâu đệ tử thì mục đích của tôi vẫn trước sau như một: giúp học trò có căn cơ cao đắc giải thoát (chứng Vô Sanh) trong kiếp này hoặc là đắc vãnh sanh về Tây Phương Cực Lạc nếu họ đủ phước báu.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded