Treo Kiếm Trên Mộ

Duyên Lăng Qui Tử, làm sứ nước Tần. Một hôm đeo bảo kiếm qua thăm vua nước Từ.

Từ vương ngắm kiếm ra dáng thích lắm, muốn xin nhưng không nói ra.

Duyên Lăng Qui Tử còn phải đi sứ cường quốc khác nên có ý dâng bảo kiếm cho Từ vương sau khi xong công tác.

Đi sứ xong quay về thì Từ vương đã mất. Duyên Lăng Qui Tử đưa kiếm cho quan hầu Từ vương.

Tùy tùng can ngăn nói rằng thanh bảo kiếm là bảo vật của quốc gia, không nên tặng.

Đại sứ nói: “Không phải ta tặng. Lúc trước đến thăm, Từ vương tuy chẳng nói ra nhưng có vẻ muốn lấy. Ta công việc chưa xong nên không thể dâng được. Tuy vậy ta đã phát tâm cho. Nay Từ vương đã chết mà ta không hiến kiếm thì tự dối mình: nếu tiếc của mà tự dối thì không liêm chính. Mặt mũi nào mà còn dám làm đại sứ?”

Quan hầu từ chối nói rằng không dám nhận vì Từ vương không hề ra lệnh nhận kiếm.

Quan đại sứ treo kiếm trên mồ Từ vương rồi ra về.

*****

Người đời xưa trọng liêm sỉ.

Ngược lại, người đời nay thì chủ trương lấy được thì nên lấy không thì mất cơ hội.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded