Chữ Tín

Nước Lỗ có một cái đỉnh vô giá. Nước Tề bắt phải đem dâng. Vua nước Lỗ tiếc, làm đỉnh giả đem sang.

Vua Tề bảo: “Phải có Nhạc Chính Tử (học trò giỏi của Tăng Tử) đem đỉnh sang mới được.”

Vua Lỗ gọi Nhạc Chính Tử sai đem đỉnh đi.

Nhạc Chính Tử hỏi: “Sao không đưa đỉnh thật?”

Vua Lỗ: “Trẫm quí cái đỉnh ấy lắm!”

Nhạc Chính Tử thưa: “Nhà vua quí cái đỉnh ấy thế nào thì hạ thần cũng quí cái “tín” của mình như vậy.”

Sau vua Lỗ phải đưa đỉnh thật thì Nhạc Chính Tử mới chịu đi.

* * * * *

Khổng Tử nói: “Nhân vô tín bất lập”. Nghĩa là con người mà không có chữ tín thì không thể nào đứng trong đời được.

Lại nữa: “Tín vi quốc chi bảo” nghĩa là chữ tín là báu vật của cả nước.

Nếu người làm chính trị, các vị lãnh đạo gia mà giữ được chữ tín thì nước mới cường thịnh

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded