Đại Sự Thành Công

Một vị đại tướng chủ trương tránh bốn điều bất hòa:

  1. Trong nước bất hòa thì không nên đem quân đi đánh bất cứ đâu
  2. Trong quân bất hòa thì không nên đem quân ra trận
  3. Quân tại trận mà bất hòa thì chẳ̉ng nên tiến lên đánh
  4. Tiến lên đánh mà bất hòa thì chẳng nên quyết thắng cho kỳ được.

Vì thế, người lãnh đạo phải khiến trên dưới hòa hợp thì mới làm nên đại sự và không thể chỉ tin vào một cá nhân mà thôi. Người dân nếu tin lãnh đạo biết đắn đo, cân nhắc, quí mạng người, trọng nhân tài thì sẽ hết lòng phục tùng.

*****

Ngay cả Phật pháp cũng nhấn mạnh Tăng đoàn phải hòa hợp qua Pháp Lục Hòa (1. Thân hòa đồng trụ, 2. Khẩu hòa vô tranh, 3. Ý hòa đồng duyệt, 4. Giới hòa đồng tu, 5. Kiến hòa đồng giải, 6. Lợi hòa đồng quân).

Trong thời đại Mạt Pháp này, muốn hoằng dương Chánh Pháp thì phải biết vừa đào tạo người tài trong tăng đoàn và đồng thời phải biết tạo sự hòa hợp nếu không thì Đại Thừa tại xứ Mỹ này khó mà thịnh hành.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded